Lomapakettien kaupalliset ehdot

LOMAPAKETTIEN KAUPALLISET EHDOT

Yleiset matkapakettiehdot

Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan Lapland Hotels & Safaris Ltd:n (jäljempänä LHS) tarjoamiin ja toimittamiin lomapaketteihin sisältäen majoituksen ja ohjelmapalvelut.

Hinnat

Hinnastossa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäverolain (1501/1993) mukaisen arvonlisäveron. Yhtiömme soveltaa arvonlisäverolain 80 §:n säännöstä matkatoimistopalvelun myynnistä (veron perusta matkanjärjestäjän voittomarginaali).  Palveluiden hinnat ovat voimassa tarjouksessa määrätyn ajan.

Varaus ja varauksen vahvistaminen

LHS:n vastaanottama varaus katsotaan vahvistetuksi tilausvahvistuksella, jonka LHS lähettää kuluttajalle.

Maksuvaihtoehdot ovat esillä verkkokaupassamme. Puhelimitse tai sähköpostitse tehtävissä varauksissa maksuvaihtoehdot esitetään varauksen teon yhteydessä.

 

Maksuehto

100% tilausvahvistuksessa ilmoitetusta hinnasta 14 pv ennen matkan alkua, ellei tilausvahvistuksen yhteydessä toisin ilmoiteta.

 

Peruutusehdot ja -maksut

Tilauksen täydellinen tai osittainen peruuttaminen  --> Peruutusmaksu on:
peruutus 15 päivää tai aiemmin ennen saapumista --> Toimistokulut 50,00 €

peruutus 14 - 0 päivää ennen saapumista --> 100 % tilausvahvistuksessa ilmoitetusta 
hinnasta

 

Covid-19 rajoitustoimista johtuvat muutokset tilaukseen

Tilaaja voi muuttaa kuluitta yhden kerran tilauksen päivämääriä, mikäli Tilaaja ei pysty matkustamaan johtuen Covid-19 rajoitustoimista (joko suoraan Tilaajaan ja hänen tilauksessa määriteltyyn matkaseurueeseen kohdistuvat rajoitukset kuten sairaus, karanteeni, eristys, tai yleiset matkustamiseen vaikuttavat rajoitukset). Mikäli tilattujen palveluiden hinta uudelle ajankohdalle eroaa tilauksen alkuperäisestä hinnasta, hyvitetään/veloitetaan hintojen erotus Tilaajalle/Tilaajalta.

 

Myöhäiset saapumiset

LHS pidättää oikeuden peruuttaa vahvistetun/vahvistetut palvelun/palvelut tilanteissa, joissa kuluttaja tai kuluttajan tekemän tilauksen mukaiset osallistujat myöhästyvät sovitusta palvelun aloittamisajankohdasta. Jos palvelu/palvelut täytyy peruuttaa myöhästymisen vuoksi, peruutusmaksu on 100 % tilausvahvistuksessa ilmoitetusta hinnasta.

Muutokset

Kaikki palveluihin tehtävät muutos- ja oikaisupyynnöt tulee tehdä kirjallisesti toimiston Suomen aukioloaikojen puitteissa. Pyydetyt muutokset edellyttävät LHS:n kirjallista hyväksymistä.

 

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot tulevat sovellettavaksi kaikkiin näiden kaupallisten ehtojen määräyksiin. Lisäksi sovelletaan yleisiä matkapakettiehtoja (Nämä sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat).

YLEISET SOPIMUSEHDOT

Määritelmät

 

LHS” lyhenteellä tarkoitetaan yhtiötä Lapland Hotels & Safaris (Y-tunnus 2041198-2).

 

Kuluttaja” on henkilö, jolle tarjottavia palveluja LHS:n tilausvahvistus koskee.

 

”Tilaaja” on henkilö, joka tekee tilauksen LHS:lle.

 

jäljempänä LHS:sta, kuluttajasta ja tilaajasta käytetään yksittäin myös käsitettä “osapuoli” ja yhdessä ”osapuolet”.

 

Tilaus” on kuluttajan tai tilaajan mikä tahansa pyyntö LHS:lle tehdä varaus ja määrittää tilatut palvelut.

 

Tilausvahvistus” on mikä tahansa kirjallinen dokumentti LHS:ltä kuluttajalle tai tilaajalle, joka sisältää hintatiedon ja varmistuksen tilattujen palveluiden saatavuudesta.

 

“Voimaantulo päivällä” tarkoitetaan sitä päivämäärää, jona LHS on toimittanut kuluttajalle tilausvahvistuksen tai muulla tavoin hyväksynyt tilauksen taikka viimeistään tilaukseen liittyvän ensimmäisen maksuerän vastaanottamisen ajankohtaa.

 

“Kaupalliset ehdot” tarkoittavat LHS:n tilausehtoja, jotka sisältävät ehtoja muun muassa maksamisesta, hinnasta, tilauksen muuttamisesta ja peruuttamismaksuista.

 

“Palveluilla” tarkoitetaan LHS:n tilausvahvistuksen mukaisesti tuottamia palveluita, joita voivat olla esimerkiksi (esim. luettelo ei tyhjentävä) lentokenttäkuljetukset, majoituspalvelut, ohjelmapalvelut, kuljetuspalvelut, ateriat- ja erilliset päivällispalvelut, husky-, poro- tai moottorikelkkailuajelut sekä kokousten tai konferenssien järjestämiseen liittyvät palvelut. LHS on oikeutettu päättämään palveluiden tasosta.

 

“Sopimus” osapuolten välille muodostuu näistä yleisistä sopimusehdoista ja kaupallisista ehdoista voimaantulopäivästä alkaen, koskien tilausvahvistusta ja siinä vahvistettuja palveluita. Kaikki osapuolten sopimat kirjalliset muutokset tulevat kokonaisuuteen kuuluvaksi ja pysyväksi osaksi sopimusta.

 

Vahvistaminen

Tilaus katsotaan vahvistetuksi LHS:n toimittaessa tilausvahvistuksen kuluttajalle. LHS pidättää oikeuden peruuttaa tilaus tilanteissa, missä LHS ei ole saanut ensimmäistä maksua sovittuna eräpäivänä. Peruutusmaksuehdot ovat kaupallisissa ehdoissa.

 

Maksaminen

Maksut tulee suorittaa euroissa (EUR).

Jos maksua ei suoriteta ajallaan, muodostaa se olennaisen sopimusrikkomuksen ja LHS:llä on oikeus välittömästi ilman erillistä ilmoitusaikaa lopettaa palvelujen tuottaminen maksamattomilta osilta.

 

Peruutusehdot

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa palvelut kokonaan tai osittain. Kuluttajan tulee ilmoittaa LHS:lle palveluiden peruuttamisesta kirjallisesti ilman aiheetonta viivästystä. Peruutusmaksuehdot ovat kaupallisissa ehdoissa.

 

Kuluttajan velvollisuudet

Kuluttaja sitoutuu täyttämään sopimusvelvoitteensa ja toimittamaan pyydetyt tiedot huolellisesti siten, että LHS kykenee toteuttamaan omat velvoitteensa asianmukaisesti ja sovitun aikataulun puitteissa.

 

Ilmoitukset ja kellonajat

Kuluttajan tulee toimittaa kaikki ilmoitukset kirjallisesti Suomessa noudatettavana virka-aikana (8:00 – 16:00). Kaikki tässä sopimuksessa viitatut kellonajat ovat paikallista aikaa.

 

Vastuut, vakuutukset, kuluttajan tiedonantovelvollisuudet, korvaukset, eläimet jne.

LHS noudattaa Suomen lainsäädännössä ja suositeltujen käytäntöjen mukaisesti ennaltaehkäiseviä, suunniteltuja, huolellisuutta noudattavia ja asianmukaisia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä tarjotessaan tämän sopimuksen mukaisia majoitus, kuljetus- ja ohjelmapalveluja.

 

Palvelun kieli

Palveluissa ja opastuksessa käytettävä kieli palvelujen aikana on suomi tai englanti, ellei toisin mainita tai sovita.

 

Vastuuvakuutus

LHS:llä on yleinen toiminnan vastuuvakuutus.

 

Liikennevastuuvakuutus

Kaikilla autoilla ja muilla tieliikennekelpoisilla motorisoiduilla kuljetusajoneuvoilla Suomessa tulee olla voimassa oleva liikennevastuuvakuutus. Korvaukset liikenneonnettomuudesta syntyneistä vahingoista ja loukkaantumisista katetaan onnettomuuden aiheuttaneen ajoneuvon voimassa olevasta liikennevastuuvakuutuksesta ottaen huomioon mitä jäljempänä sanotaan. Suomen lainsäädännön ja liikennevastuuvakuutuksen sopimusehtojen säännösten mukaan kuka tahansa ruumiinvammoja saanut henkilö on oikeutettu saamaan korvauksia sairaanhoitokustannuksista, kivusta ja särystä sekä pysyvästä vammasta. Korvaustasot määräytyvät Suomen lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaan. Korvaukset omaisuuteen kohdistuvista vahingoista ovat rajoitettu lain mukaan enintään 3 300 000,00 euroon. Kuitenkin jos osapuolen vammat ovat seurausta hänen tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnastaan, loukkaantunut osapuoli ei ole oikeutettu korvauksiin vahingoista.

 

Safarien moottorikelkat

Kaikki safareilla käytettävät moottorikelkat ovat Suomen lain mukaisesti vakuutettuja. Vakuutuksen kattavuuteen sovelletaan edellä mainitun liikennevastuuvakuutuksen sopimusehtoja ja Suomen lainsäädäntöä. Yllä mainitut ehdot tulevat sovellettavaksi myös muilta osin.

 

Safareille osallistuvat asiakkaat ovat vastuussa moottorikelkoille aiheuttamistaan vahingoista. Onnettomuuden sattuessa henkilökohtaisen vastuun enimmäismäärä moottorikelkkaa kohti on 980 euroa. Kuluttajan tulee aina ilmoittaa kirjallisesti LHS:lle, jos kukin asiakas allekirjoittaa henkilökohtaisen omavastuun tai jos yksi henkilö asiakasryhmästä allekirjoittaa tämän koko asiakasryhmän puolesta.

 

Moottorikelkan kuljettajan tulee olla vähintään 18-vuotias ja hänellä tulee olla Suomessa hyväksytty ja voimassa oleva ajokortti. Moottorikelkan kuljettajan täytyy pystyä esittämään ajokortti safarin aikana, sillä poliisi voi tarkistaa ajokortin voimassaolon safarin aikana. Suomen lainsäädäntö kieltää moottorikelkalla ajamisen alkoholin vaikutuksen alaisena. Vastuullisena safarin järjestäjänä LHS pidättää oikeuden muuttaa reitityksiä, aikatauluja ja retkien kestoa, jos vallitsevat sääolosuhteet niin edellyttävät tai mikäli se on tarpeellista turvallisuussyistä ja osallistujien mukavuudesta johtuen. LHS pidättää myös oikeuden safarin keskeyttämiseen, jos osallistujan katsotaan olevan mahdollisesti vaarallinen itselleen tai muille osallistujille taikka hän on huonossa kunnossa.

 

Muut vahingot

LHS:sta voidaan pitää vastuullisena vain sellaisista henkilö- ja esinevahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän sopimuksen mukaisten palvelujen toimittamisen aikana ja ovat seurausta LHS:n tai tämän henkilökunnan taikka alihankkijoiden huolimattomuudesta tai viallisiin laitteisiin liittyvän vastuun perusteella. LHS ei ole vastuussa tapaturmaisista vahingoista tai vammoista, jotka tulevat korvatuiksi asiakkaan matkavakuutuksesta. Henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottaminen on aina erittäin suositeltavaa.

Ohjelmapalvelut, esim. moottorikelkkailu ja huskysafarit, voivat olla fyysisesti vaativia ja osallistujat voivat altistua erilaisille fyysisille rasitteille.  Tästä johtuen kuluttaja on velvollinen informoimaan LHS:ää ennen osallistumistaan safareille, retkille, aktiviteetteihin ja muihin ohjelmiin tai palveluihin, jotka sisältyvät tilausvahvistukseen, mikäli kuluttajalla on sairaus tai rajoite (esimerkiksi sydänsairaus, astma, diabetes, epilepsia tai selkä taikka lantion seudun ongelmia), jolla voi olla merkitystä hänen kykyynsä osallistua ohjelmapalveluihin tai jos on raskaana. Näissä tapauksissa kuluttajan tulee konsultoida lääketieteellistä asiantuntijaa ennen osallistumistaan palveluihin mahdollisuudestaan osallistua kyseessä oleviin palveluihin. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan kaikille tilausvahvistuksessa tarkoitetuille kuluttajille heidän vastuustaan arvioida kykynsä osallistua palveluihin.

 

Kaikki vakuutusasiakirjat sopimusehtoineen ovat saatavilla kuluttajan pyynnöstä.

 

Eläimet

Kaikki palveluissa (poro-, hevos- ja huskyajelut) käytettävät eläimet ovat koulutettuja siinä määrin kuin on mahdollista kyseistä aktiviteettia varten. Eläinten käyttäytymistä ei kuitenkaan voida koskaan täysin ennakoida. Tästä johtuen ja riskien vähentämiseksi annettuja turvallisuus ja muuta ohjeistusta tulee noudattaa.

 

Virheilmoitus

Virheestä, joka voidaan korjata palvelun aikana, on ilmoitettava LHS:lle viipymättä ja niin pian kuin mahdollista palvelun aikana. Palvelun jälkeen kuluttaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä LHS:lle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa sopimuksen tai palvelujen päättymisestä.

 

Hinnanalennukset ja korvaukset

Jos LHS on toimittanut olennaisesti virheellisen palvelun tai toimituksen, LHS on velvollinen korvaamaan kuluttajalle yleisten matkapakettiehtojen mukaisen hinnanalennuksen tai korvauksen.

 

Hinnat

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat euroissa ja sisältävät Suomen arvonlisäverolain mukaisen arvonlisäveron (ALV). Matkanjärjestäjien marginaaliverotusta ja käänteistä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan, kun arvonlisäverolaissa niin edellytetään. Kaikki hinnat perustuvat kysyttyyn ajanjaksoon, ryhmäkokoon, sesonkiin, palvelun tyyppiin ja saatavuuteen sekä muihin hinnoittelussa huomioon otettaviin merkityksellisiin seikkoihin. LHS:lla on oikeus muuttaa palveluiden hintaa valintansa mukaan, jos palveluiden sisällössä tai perusteissa tapahtuu muutoksia.

 

LHS pidättää oikeuden tehdä muutoksia hintoihin, jos tarvike-, valuutta- tai polttoainekustannukset nousevat olennaisesti tai hintojen olennainen nouseminen johtuu niistä sekä arvonlisäveron (ALV) tai muiden verojen muuttuessa.

LHS varaa oikeuden kohdistaa kampanjatarjouksia ja varaajaetuja uusiin varauksiin. Tässä tapauksessa uudella varauksella tarkoitetaan varausta, joka tehdään kampanjan tai varaajaedun voimassaoloaikana. Kampanjatarjouksissa ja varaajaeduissa sovelletaan lisäksi kunkin kampanjan sääntöjä ja ohjeita. Tarjoukset ja edut ovat henkilökohtaisia eivätkä siirry nimenmuutoksen yhteydessä toiselle matkustajalle eikä niitä myönnetä jälkikäteen. Kampanjatarjoukset ja varaajaedut eivät koske ryhmä- ja erikoismatkoja.

 

Force Majeure

LHS ei ole vastuussa laiminlyönneistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat seurausta force majeure -tapahtumasta tai sen toiminnan kohtuuttomasta heikkenemisedellytyksestä vastaavissa tilanteissa (esimerkiksi sota, lakko, työsulku, mahdottomat tai vaaralliset sääolosuhteet palveluiden toteuttamiseksi, esim. lumen puute).

 

Jos force majeure -tapahtuma on käsillä, LHS:n on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle siitä. LHS:n on pidettävä toinen osapuoli tietoisena force majeure -tapahtuman jatkumisesta sekä ilmoitettava kaikista merkityksellisistä olosuhteiden muutoksista force majeure -tapahtuman aikana. Force majeure -tapahtuman käsillä ollessa LHS:n tulee myös tehdä kaikki käytettävissään olevat kohtuulliset toimenpiteet niiden vaikutusten minimoimiseksi, mitä force majeure -tapahtumasta seuraa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiselle.

 

Purkaminen ja peruuttaminen

LHS:llä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa tai sen osaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia.

 

LHS:n matkan peruuttamis- ja keskeytysoikeuteen sovelletaan yleisiä matkapakettiehtoja.

 

Tilaajan ja kuluttajan matkan peruuttamis- ja keskeytysoikeuteen sekä purkamisoikeuteen sovelletaan yleisiä matkapakettiehtoja.

 

Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus astuu voimaan voimaantulopäivästä alkaen ja on voimassa päättymispäivään saakka, ellei sopimus pääty aiemmin purkautumisen johdosta. Päättymispäivänä pidetään tilausvahvistuksessa todettua viimeistä palvelun toimittamispäivää.

 

Sopimuksen sisältö

Sopimuksen voimaantulo päivästä alkaen tämä sopimus syrjäyttää kaikki tilausvahvistukseen liittyvät aiemmat osapuolten väliset sopimukset, lausunnot tai sitoumukset, olivatpa ne sitten suullisia tai kirjallisia. Voimaantulo päivästä alkaen tämä sopimus, joka muodostuu tilausvahvistuksesta, näistä yleisistä sopimusehdoista, kaupallisista ehdoista ja muista mahdollisista tilausvahvistuksessa mainituista lisäyksistä, perustaa siinä sovittuihin seikkoihin liittyen koko osapuolten välisen sopimuksen.

 

Yhteydenpito

Sopimuksen mukaiset ilmoitukset ja muu yhteydenpito osapuolten välillä tulee tapahtua kirjallisesti (esim. sähköposti) suomeksi tai englanniksi.

 

Toimittajat

LHS:lla on oikeus käyttää alihankkijoita palveluiden tuottamisessa.

 

Matkapaketin ulkopuoliset palvelut

Kun palvelu (esim. retki ja/tai aktiviteetti), varataan yksittäisenä matkapalveluna erillään matkapakettivarauksesta ja matkapakettisopimuksen solmimisesta palvelutarjoajan verkkosivuilta, asiakaspalvelusta tai lomakohteessa henkilökunnalta, ei varattu matkapalvelu ole osa matkapakettia ja kyseessä on erillinen sopimus. Kuvatussa tilanteessa palveluun (esim. retki ja/tai aktiviteetti) ei sovelleta EU-direktiivin 2015/2302 mukaista matkapakettilakia ja LHS ei ole vastuussa näiden matkapalveluiden asianmukaisesta suorittamisesta. Ongelmatapauksissa kuluttajan tulee ottaa yhteyttä asianomaiseen palveluntarjoajaan.

 

Sovellettava laki ja riita-asiat

Sopimukseen ja siihen liittyviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Jos matkapakettisopimusta tai muuta sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi). Matkustaja voi saattaa riita-asian myös palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

 

Mikäli tilaaja on elinkeinonharjoittaja, eikä erimielisyyksiä saada ratkaistua osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan erimielisyydet palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

 

Sopimusehtojen itsenäisyys

Jos jotain tämän sopimuksen osaa, ehtoa tai määräystä pidetään osittain tai kokonaan pätemättömänä, laittomana tai täytäntöönpanokelvottomana, muut sopimusehdot ja sopimuksen muut osat jäävät voimaan täysin oikeusvaikutuksin.