14 days lift ticket to Luosto

14 days lift ticket to Luosto

Spent two weeks on slopes of Luosto !
Luosto

Description